اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
بودجه بندی پیشنهادی مهارت مانتودوزی ... نظرات() 

باسلام حضورهمکاران محترم:

خواهشمنداست در تدریس درس ازبودجه بندی مهارت مانتودوزی استفاده شود  لازم به ذکراست در مورد دوخت انواع یقه با گارکاه نازکدوزی هماهنگی لازم صورت گیردو در صورت داشتن هرگونه سوال یا پیشنهادی به صورت کتبی باگروههای اموزشی تماس گرفته شود. 

ماه

هفته

منبع

فعالیتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر

اول

نازک دوزی زنانه درجه 2 ج1و4هماهنگ بانازکدوز

توانایی راه اندازی  سرویس نگهداری ودوخت با انواع چرخ خیاطی

 

دوم

نازکدوزی زنانه درجه دو 4و1هماهنگ با نازکدوز

توانایی انواع دوختهای اولیه

توانایی شناخت اندام

 

سوم

نازکدوزی زنانه درجه دو ج1و4هماهنگ با نازکدوزجزوه سرگروه

توانایی دوخت انواع تزیینات روی مانتو

شناخت انواع پارچه مناسب برای مانتو

 

چهارم

نازکدوزی زنانه درجه دو ج1و4هماهنگ با نازکدوزوجزوه ارسالی سرگروه

توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم برای انواع پارچه

توانایی اندازه گیری اندام واموزش شیوه تکدوزی وسایز بندی مانتو

 

 

 

 

 

 

 

ابان

پنجم

نازکدوزی زنانه درجه دوج1 وجزوه ارسالی سرگروه

توانایی اماده کردن پارچه جهت برش وتوانایی انتقال الگو روی پارچه وچیدمان الگو در روش تکدوزی وسری دوزی

 

ششم

نازکدوز زنانه درجه دو ج1و5هماهنگ با نازکدوز

اشنایی با جدول سایز بندی واصول استفاده از جدول سایز بندی وطرز تهیه الگوی لباس کاربااستفاده از الگوی پیراهن شومیز

 

هفتم

نازک دوزی زنانه درجه 2 ج 5و2

برش ودوخت لباس کار مانتوساده (لباس کار)واموزش دوخت مانتو در سری دوزی

 

هشتم

نازکدوزی زنانه درجه دو ج5و2

 ادامه درس جلسه قبل

 

 

 

اذر

نهم

نازکدوزی زنانه درجه دو ج5و2

توانایی اتوکاری نهایی ودوخت دگمه وجادگمه

 

دهم

مدل سازی مانتو

اکرم تشکری

تهیه الگوی مانتو استین رگلان واموزش نکات مهم دوخت

 

یازدهم

مدلسازی مانتو

اکرم تشکری

تهیه الگوی مانتو کیمونوواموزش نکات مهم دوخت ان

 

دوازدهم

مدلسازی مانتو

اکرم تشکری

تهیه الگوی مانتو کلوش واموزش دوخت نکات مهم ان

 

 

دی

سیزدهم

 

امتحانات

 

چهاردهم

 

امتحانات

 

پانزدهم

 

تمرین دروس تدریس شده

 

شانزدهم

نازکدوزی جلد 1

مدلسازی مانتواکرم تشکری

گروه بندی هنرجویا ن ودوخت یکی از مدلهای تدریس شده

 

 

 

بهمن

هفدهم

 

نکمیل ودوخت مانتو

 

هیجدهم

جلد 5ومدل سازی مانتواکرم تشکری

طرز تهیه الگوی مانتوبرشدار

 

نوزدهم

نازکدوزی ج1ومدلسازی مانتو

طرز تهیه الگوی مانتو جیبدار

 

بیستم

 

تهیه الگوی مانتودارای برش وجیب

 

 

 

اسفند

 

 

 

بیست ویک

 

برش ودوخت درس جلسه قبل

 

بیست ودو

مدلسازی مانتو

تکمیل ودوخت مانتوی جلسه قبل وتزیین مانتو

 

بیست وسه

مدلسازی مانتو

طرز تهیه الگوی مانتو به روش تکدوزی

 

بیست وچهار

جزوه اموزشی سرگروه

طرز تهیه الگوی مانتو ی کشی ویقه دوبل

 

 

فروردین

بیست وپنج

 

تعطیلات

 

بیست وشش

 

تعطیلات

 

بیست وهفت

 

دوخت مانتوی کشی

 

بیست وهشت

مدلسازی مانتو وجلد5نازکدوزی

طرز تهیه الگوی مانتو ترک ودوخت

 

 

ارذیبهشت

بیست ونه

مدلسازی مانتو

طرز تهیه الگوی مدل حاملگی واموزش نکات دوخت ان

 

سی

 

مرور دروس

 

سی ویک

 

مرور دروس

 

سی ودو

 

مرور دروس