اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
گاندی وپوشاک ... نظرات() 

گاندی براین باور پافشاری میکرد که فردی که به جامعه خدمت میکند بایدزندگی ساده ای داشته باشد  واین ساده زیستی را در ایین دین خود جاری ساخت . او با رد زندکی به شیوه غربی ساده زیستی در افریقای جنوبی را  در پیش گرفت واز ان به عنوان تلاش برای رسیدن به نقطه صفر یاد میکرد.وبدین ترتیب هم در هزینه های غیر ضروری صرفه جویی مینمود و هم ساده زیستی را دنبال می نمود.او حتی لباسهایش را خودش میشست در یک مورد او هدایایی را که به خاطر خدماتش به جامعه به وی اهدا شده بود بازپس داد.

وی در بازگشت از خارج به هند واشتغال به شغل حقوقی از پوشاک غربی دست برداشت اگر چه دارای ثروت وموقعیت اجتماعی بالایی بود  ولی لباسی برتن میکرد که مورد قبول فقیر ترین افراد در هند بود واز پارچه تولیدی داخل وطن خود موسوم به (خادی)استفاده مینمود .گاندی و پیروانش پارچه لباسهایشان را از نخی که خود ریسیده بودند تهیه میکردند و دیگران را نیز به این کار تشویق می نمودند واین در  در حالی بود  که ضمن اینکه    اکثر کارگران هندی بیکار بودند لباسهای مورد نیاز شان را از تولیدیها ی صنعتی تحت تملک انگلیسی ها خریداری میکردند.

گاندی معتقد بود چنانکه هندیها لباسهای خود را خودشان با چرخ نخ ریسی بدوزند بهتر از این است که از پارچه فاستونی انگلیسی استفاده کنند. وبا این کار ضربه اقتصادی سنگینی بر پیکره استعمارگران انگلیسی در هند وارد خواهند اورد  

وبالاخره .باتلاشهای وی علامت چرخ نخ ریسی بر روی پرچم کنکره ملی هند نقش بست وی برای نشان دادن ساده زیستی در سراسر زندگی خود فقط یک دست (هوتی)میپوشید.

                                                از ویکی پدیا                    دانشنامه ازاد