اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
بارم بندی دروس مهارتی رشته طراحی ودوخت کاردانش ... نظرات() 

بودجه بندی نمرات ازمون پایانی دروس مهارتی شاخه
  تحصیلی کاردانش

رشته طراحی ودوخت عنوان مهارت :مانتودوز
  کداستاندارد1/1/40/91-7

1

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون (تئوری)

ساعت عملی

درصد نمره در ازمون (عملی)

2

توانایی راه اندازی سرویس نگهداری و...

5

11

10

8

3

توانایی انواع دوخت های اولیه

5

11

7

5

4

توانایی شناخت اندام

1

5/2

1

5/0

5

توانایی اندازه گیری اندام

2

4

2

5/1

6

توانایی رسم الگوی انواع مانتو

12

26

22

5/16

7

توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم برای........

2

4

2

5/1

8

توانایی اماده کردن پارچه جهت برش

1

5/2

1

5/0

9

توانایی انتقال الگو روی پارچه وبرش ان

2

4

4

3

10

توانایی دوخت انواع تزیینات روی مانتو

1

5/2

5

4

11

توانایی دوخت انواع مانتو

10

22

60

45

12

توانایی اتو کاری نهایی

2

4

2

5/1

13

توانایی تهیه مدل از ژورنال

2

4

17

5/12

14

توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت

1

5/2

1

5/0

 

 

بارم بندی درس نازک دوز زنانه

رشته طراحی ودوخت کد استاندارد 4/2/41/91-7

ردیف

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون

0تئوری)

ساعت عملی

درصد نمره در ازمون

(عملی)

1

توانایی کار با انواع ماشین دوخت

2

1

4

5/1

2

توانایی استفاده از انواع اتو

1

1

3

1

3

توانایی انتخاب پارچه

3

2

3

1

4

توانایی رسم انواع الگوی زنانه

106

66

139

43

5

توانایی دوخت های اولیه خیاطی

3

2

4

5/1

6

توانایی دوخت های اولیه خیاطی

3

2

16

5/5

7

توانایی دوخت انواع لباس زنانه

42

26

140

5/46

 

 

 

بارم بندی درس الگوساز لباس به روش حجمی

کداستاندارد:1/1/46/91-7

ردیف

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون(تئوری)

ساعت نظری

درصد نمره در ازمون(عملی)

1

توانایی شناخت ابزار کار

2

4

2

5/0

2

توانایی اندازه گیری اندام

1

2

2

5/0

3

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی دامن

10

19

62

5/17

4

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی بالاتنه و استین

20

5/38

160

5/44

5

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی یقه

5

5/9

45

5/12

6

توانایی تهیه الگوی حجمی انواع دراپه

2

4

18

5

7

توانایی تهیه انواع مدل سازی لباس

5

5/9

55

5/15

8

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت کار در محیط کار

4

5/7

2

5/0

9

توانایی سایز به سایز کردن

3

6

12

5/3

 

  

بارم بندی درس الگوساز وبرشکار (تکدوزی)

کداستاندارد:1/3/2/41/91-7

ردیف

عنوان توانایی

ساعت نظری

درصدنمره در ازمون(نظری)

ساعت عملی

درصد نمره در ازمون

0عملی)

1

توانایی تهیه الگو

18

34

120

5/27

2

توانایی برش

6

11

55

12

3

توانایی دوخت

21

40

260

60

4

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت ......

8

15

2

5/0