بودجه بندی تکه دوزی باچرخ

بودجه بندی استاندارد تکه دوزی باچرخ(کد استاندارد3/2/69/95-7)

جلسات

اهداف

وسایل وابزار

زمان

رسانه

ارزشیابی

نظزی

عملی

اول

1-توانایی راه اندازی ومتوقف کردن ماشین گلدوزی

اهداف جزئی:

-اشنایی باانواع ماشین گلدوزی

-اشنایی با اجزای چرخ

-شماسایی اصول ر.شت وخاموش کردن ماشین گلدوزی

-شناسایی اصول کنترل درجه فشار پایه به نسبت ضخامت نخ

-شناسایی اصول کمنرل درجه فشار پایه به نسبت ضخامنت نخ

شناسایی اصول بالاوپایین اوردن اهرم میله پایه

-شناسایی اصول تعویض پایه های ماشین

-شناسایی اصول جابه جایی صفحه کشویی وتعویض صفحات اضافی ماشین

-شناسایی اصول تنظیم درجه دوخت جهت ریز ودرشت کردن بخیه

-ناسایی اصول تنظیم درجه زیگزاک جهت پهن وبازیک کردم دوخت

-شماسایی اصول تغییر جهت دوخت (معکوس)

-شماسایی اصول باز وبسته کردن مدلها به وسیله درجه جدول

-شماسایی اصول تنظیم درجه جادگمه

-شماسایی اصول تنظیم درجه جهت سوزن راست چپ وسط

-شناسایی اصول بالا وپایین قرار دادن کار پیش بر

-شناسایی اصول ثابت نگه داشتن سوزن جهت پرکردن ماسوره

-شناسایی اصول کار باانواع پدال

-شناسایی اصول راه اندازی ومتوقف کردن ماشین گلدوزی

 

 

چرخ گلدوزی-انواع پایه-کارگاه-

4

5

راهنمای چرخ خیاطی-ژورنالطرحهای گلدوزی

تهیه چارت ونمودار

راه اندازی چرخ

دوم

توانایی انتخاب وتعویض انواع قرقره وسیگارت ودوک

اهداف جزئی:

آشنایی باانواع قرقره وسیگار ت ودوک وعیوب آن

-شناسایی اصول پیداکردن سرنخ قرقره ودوک وسیگارت

-آشنایی  با آنتن دوک

-شناسایی اصول تعویض انواع قرقره وسیگارت ودوک

انواع نخ وقرقره ودوک مخصوص چرخ

1

1

جزوه سرگروه

البوم مشخصات وتصاویر نخ وقرقره

دوم

توانایی عبور دادن نخ از راهنمای فلزی چرخ ودرجه تنظیم نخ نسبت به ضخامت ان

-اشنایی با قلابهای مسیر عبور نخ وعیوب ان

-اشنایی با نخ بر

-اشنایی بااهرم بالابرنده میله پایه

-شماسایی اصول تنظیم درجه کشش نخ به نسبت ظخامت نخها

شناسایی اصول عبوردادن نخ از قلابهای مسیر عبور نخ

شماسایی اصول کار ب سوزن نخ کن ماشین

 

چرخ خیاطی ونخ

1

1

راهنمای چرخ

رسم نمودار مخ کردن چرخ

دوم

توانایی انتخاب وتعویض سوزن مناسب وقرار دادن ان در مخزن سوزن

اهداف جزئی:

اشنایی با انواع سوزن ته گرد وبغل صاف )سوزن ژرسه چرم ژ.ر دوسوزنه وسه سوزنه

اشنایی با مخزن سوزن وقرار دادن سوزن در مخزن ان

-شناسایی اصول انتخاب سوزن متناسب با ضخامت پارچه

اشنایی با عیوب سوزن

-شناسایی اصول تعویض سوزن

انواع سوزن وانواع پارچه وانواع ماکو

وماسوره

1

1

جزوه سرگروه

البوم عکس نمونه دوخت

دوم

توانایی پیچیدن نخوکنترل آن بدور ماسوره وجاانداختن آن در ماکو وقاب ماکو

اهداف جزئی:

-اشنایی بامیله ماسوره پرکن وفل یا پیچ نگهدارنده ماسوره

اشنایی باعیوب ماسوره پروخالی

-شناسایی اصول قراردادن ماسوره در ماکو وعبوردادن نخ از مسیر ماکو

-اشنایی باانواع ماکو(متحرک ثابت راسته دوز وزیگزاک)وعیوب ان

-شماسایی اصول تنظیم پیچپ ماکو جهت عبور نخ ماسوره به نسبت ضخامت نخ

-شماسایی اصول در اوردن انواع ماکو وقاب ماکو

شماسایی اصول پرکردن ماسوره وجاانداختن ان در ماکو

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

توانایی کار با پایه تکه دوزی

اهداف جزئی:

اشنایی باپایه تکه دوزی چرخهای مختلف

شناشایی اصول تعویض پایه وکار باان

انواع پایه تکه دوزی چرخها

1

1

راهنمای چرخ خیاطی

البوم نمونه دوخت

سوم

توانایی آماده کردن چرخ جهت انواع تکه دوزی

اهداف جزئی:

شناسایی اصول پایین قراردادن کار پیش بر بر جهت تکه دوزی بدون پایه باکارگاه

شناسایی اصول تعویض یاقراردادن صفحه برجسته جهت پایین قرار گرفتن کار پیشپیر

شناسایی اصول بلا قراردادن کار پیش بر جهت تکه دوزی باپایه (کارگاه یابدون کارگاه

شناسای اصول تنظیم درجه دوخت ماشین جهت فشردگی دوخت زیگزاک

پایه و کارگاه-

1

1

راهنمای

چرخ

رسم طرز کار

سوم

توانایی روغن کاری نظافت ونگهداری ماشین

 اهداف جزئی:

اشنایی باروغن مخصوص ماشین (روغن سفید)

اشنایی با قسمتهای روغن خور ماشین

اشنایی با فواصل زمانی روغن کاری ماشین

شماسایی اصول روغن کاری وگریس کاری ماشین

اشنایی با وسایل نظافت ماشین

شماسایی اصول نظافت ماشین وتمیز کاری ان

اشنایی بامواد ضدرطوبت جهت جلوگیری از زنگ زدن قطعات فلزی ماشین

روغن چرخ

 

فرچه تمیزکاری چرخ

1

1

راهنمای چرخ

کارعملی هنرجو ومشاهده

سوم

 

 

وچهارم

توانایی انتخاب پارچه ارگانزا لایی مناسب جهت تکه دوزی باماشین

اهداف جزئی:

اشنایی باجنس وضخامت پارچه های مختلف (کتان تترون پلی استر حریر ساتن ترگال ارگانزا تور کپ فوتر)

اشنایی با امواع لایی از نظر جنس وضخامت (زامفیکس لایی کاغذی لایی پارچه ای لایی ارگانزا)

اشمایی با تراکم تاری وپودی

شناسایی اصول :1-تشخیص تار وپود پارچه (طول وعرض پارچه)2-تشخیص پشت وروی پارچه3-برطرف کردن سره پارچه4-تشخیص ثبات رنگ پرچه واب رغاگی ان5-انتخاب پارچه ولایی مناسب

انواع پارچه لایی متاسب

 

2

3

جزوه

واحد کارنمونه

چهارم

توانایی علامت گذاری پارچه قبل از انتقال طرح وبرش پارچه

اهداف جزئی:

اشنایی با وسایل علامت گذاری وکاربرد انها (صابون مل مداد پاک کن سفید نخ کوک کاربن خیاطی سوزن گرد متر خط کش)

شناسایی اصول:1-علامت گذاری به طریقه کوک زدن سوزن کردن به کمک صابون یامل2-جهت تعیین محدوده کار زوی پارچه قبل از برش وانتقال طرح3-انتقال طرح تکه دوزی روی پارچه های مختلف

مل یاوسایل علامتگذاری

2

5

جزوه

مشاهده واحد کارنمونه

پنجم

توانایی برش تکه ها وقطعات پارچه

اهداف جزیی:

اشنایی با انواع قیچی (برش دالبر جادگمه سرکج برقی)وبشکاف

اشنایی با مراقبتهای لازم جهت نگهداری قیچی)

شناسایی اصول برشکاری پارچه صلی وبرش تکه های تفکیک شده یارنگی طرح تکه دوزی

شماسایی اصول برش پارچه های مختلف (حریر ترمه مخمل جر فوتر ساتن کتان

انواع قیچی-نواع پارچه

2

5

جلد اول نازکدوزی کاردانش

مشاهده واحدکارنمونه

ششم

توانایی جاانداختن پارچه به داخل کارگاه

اهداف جزئی:

اشنایی با انواع کارگاه از نظر جنس (چوبی پلاستیکی فلزی )ومدل (گرد بیضی مربع ومستطیل)

اشنایی بااندازه ونمرات کارگاه با قطر 6سانتیمتر الی 21 سانتیمتر

شماسایی اصول 1-تنظیم پیچ کارگاه نسبت به ضخامت پارچه 2-روکش کردن کارگاه3-جاانداختن پارچه به داخل کارگاه وخارج کردن ان

 

انواع کارگاه

 

1

3

راهنمای چرخ

مشاهده واحدکارنمونه

ششم

 

هفتم

 

هشتم

توانایی آماده سازی تکه ها با توجه به طرح وروشهای دوخت

اهداف جزئی:

اشنایی انواع نخ مصرفی (ابریشمی کتانی پلی استر ترویراوغیره)ونخهای فانتزی

اشنایی بانمره نخ وتاب آن وجندلا بودن نخ

اشنایی با نخهای ضخیم (عمامه کاتوا قیطان)

شناسایی اصول انتخاب سوزن ونخ وپارچه وطرح مناسب جهت کار تکه دوزی

اشنایی با روش دوخت تکه دوزی یکرنگوبه طورکلی اشنایی با روشهای دوخت 1-تکه دوزی چندرنگ به صورت مستقیم روی زمینه پارچه 2-دوخت تکه دوزی چندرنک توسط ارگانزا روی زمینه پارچه3-دوخت تکه دوزی برجسته توسط ابر یا پشم شیشه 4-دوخت تکه دوزی چروک (پفکی) 5-دوخت تکه دوزی به صورت اپلکه6-نصب اپلکه به صورت متحرک .ثابت7-دوخت لایه دوزی

شناسایی اصول 1- انتخاب لایی مناسی جهت پارچه های مختلف2-چسباندن لایی به پشت انواع پارچه 3-اصول اماده سازی تکه ها جهت دوخت

 

پارچه های رنگی سوزن لایی نخ مناسب

8

15

کتابهای گلدوزی وتکه دوزی

واحد کارنمونه

نهم

 

دهم

 

یازدهم

 

دوازدهم

 

سیزدهم

 

چهاردهم

توانایی نصب تکه های آماده شده ودوخت تکه ها

اهداف جزئی:

شناسایی اصول:

1-نصب تکه های اماده شده روی پارچه اصلی (توسط کوک سوزن ته گرد یاانواع چسب زامفیکیس و.........)

2-نصب تکه های اماده شده روی ارگانزا

3-نصب تکه های اماده شده روی انواع پارچه مخمل جیر پولیش حوله ترمه استرچ بافتنی

4-نصب تکه های اماده شده روی انواع پارچه  تور حریر ساتن

5-ثابت کردن تکه ها زوی پارچه اصلی توسط دوخت اولیه

6-تنظیم  ماشین دوخت جهت تکه دوزی با پایه باپایه و کارگاه

باپایه وبدون پایه با کارگاه

7-انواع دوخت ناسب تکه دوزی(ساده دوزی دوردوزی خامه دوزی کردونه دوختهای تزیینی)

8-دوخت تکه دوزی یکرنگ(یک نمونه)

9-دوخت یک نمونه تکه دوزی چندرنگ  به صورت مستقیم روی پارچه زمینه(سرویس اشپزخانه)

10-وخت یک نمونه تکه دوزی چندرنگ توسط ارگانزا روی زمینه پارچه

11-یک نمونه تکه دوزی برجسته توسط ابر یا ابریاپشم شیشه

12-یک نمونه تکه دوزی چروک یا پفکی

13-ی نمونه مکه دوزی به صورت اپلیکه

14-یک نمونه تکه دوزی به صورت لایه دوزی

پارچه های رنگی سوزن لایی نخ مناسب

11

36

کتابهای گلدوزی وتکه دوزی

واحد کارنمونه

پانزدهم

توانایی بیرون آوردن پارچه تکه دوزی از زیرچرخ وداخل کارگاه

اهداف جزئی:

شناسایی اصول 1- بیرون اوردن پارچه تکه دوزی از زیر سوزن چرخ و چیدن نخ ماسوره

  

 

2-بیرون اوردن پارچه تکه دوزی از داخل کارگاه وچیدن نخهای اضافی از رو وپشت

3-اتوکشی تکه دوزی قبل از بیرون اوردن از کارگاه

4-برطرف کردن عیوب احتمالی در هنگام کار (ترمیم پارگی پارچه رفو گری تجمع نخ از زیر کار نخ کش شدن پارچه توسط سوزن در حین کار

 

 

5

1

 

 

پانزدهم

توانایی از بین بردن لکه ها

اهداف جزئی:

با انواع لکه ها (چای قهوه کاکائو خون تازه وخشک مواد روغن زردی اتو ش کلات کاربن شمع رژلب غیره

اشنایی با محلول های لکه بر

شناسایی اصول شستشو واماده کردن پارچه جهت لکه گیری

شناسایی اصول لکه گیری تکه دوزی ها 0پارچه های سفید ورنگی)

شناسایی اصول شستشوی تکه دوزی ها با مواد شوینده مناسب

 

2

1

 

 

شانزدهم

توانایی اتوکشی تکه دوزی ها ونگهداری ار آنها

اهداف جزئی ک

اشنایی با اتو 0اتوی خشک بخار پرس واتوی سرد

اشنایی با وسایل اتوکشی 0میز اتو بالشتک ژانت روانداز دستگاه مخصوص اتوکشی پارچه مخمل)

اشنایی با تنظیم درجه حرارت اتو نسبت به جتس پارچه

شماسایی اصول اتوی تکه دوزی ونگهداری از انها

 

2

1

 

 

شانزدهم

توانایی پیشگیری از حوادث ناشی از کار ورعایت نکات ایمنی وبهداشت

 

2

1

 

 

                         

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید